Nội dung

Xoá Danh mục cha trong đường dẫn danh mục – WordPress

Xoá Danh mục cha trong đường dẫn danh mục – WordPress

Với mặc định của WordPress, một danh mục bài viết trên website sẽ có đường dẫn mặc định là:

website.com/danh-muc/danh-muc-a/

Quảng cáo

Bênh đó, Nếu danh mục B là danh mục con của danh mục A, đường dẫn của danh mục B sẽ là:

website.com/danh-muc/danh-muc-a/danh-muc-b/

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi đường dẫn danh mục, xoá danh mục cha trong đường dẫn, đường dẫn mới sẽ là

website.com/danh-muc/danh-muc-a/danh-muc-b/ => website.com/danh-muc-b/

Hướng dẫn xoá danh mục cha trong đường dẫn danh mục, website WordPress

Copy đoạn code sau và chèn trong file function.php của website.

Lưu ý: bạn nên backup website và cài đặt child theme để tránh lỗi có thể xảy ra trong quá trình chỉnh sửa web và cập nhật giao diện sau này.

// Remove category base
add_filter('category_link', 'no_category_parents',1000,2);
function no_category_parents($catlink, $category_id) {
  $category = &get_category( $category_id );
  if ( is_wp_error( $category ) )
    return $category;
  $category_nicename = $category->slug;

  $catlink = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $category_nicename, 'category' );
  return $catlink;
}

// Add our custom category rewrite rules
add_filter('category_rewrite_rules', 'no_category_parents_rewrite_rules');
function no_category_parents_rewrite_rules($category_rewrite) {
  //print_r($category_rewrite); // For Debugging

  $category_rewrite=array();
  $categories=get_categories(array('hide_empty'=>false));
  foreach($categories as $category) {
    $category_nicename = $category->slug;
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&feed=$matches[2]';
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/page/?([0-9]{1,})/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
    $category_rewrite['('.$category_nicename.')/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
  }
  // Redirect support from Old Category Base
  global $wp_rewrite;
  $old_base = $wp_rewrite->get_category_permastruct();
  $old_base = str_replace( '%category%', '(.+)', $old_base );
  $old_base = trim($old_base, '/');
  $category_rewrite[$old_base.'$'] = 'index.php?category_redirect=$matches[1]';

  //print_r($category_rewrite); // For Debugging
  return $category_rewrite;
}

// Add 'category_redirect' query variable
add_filter('query_vars', 'no_category_parents_query_vars');
function no_category_parents_query_vars($public_query_vars) {
  $public_query_vars[] = 'category_redirect';
  return $public_query_vars;
}
// Redirect if 'category_redirect' is set
add_filter('request', 'no_category_parents_request');
function no_category_parents_request($query_vars) {
  //print_r($query_vars); // For Debugging
  if(isset($query_vars['category_redirect'])) {
    $catlink = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $query_vars['category_redirect'], 'category' );
    status_header(301);
    header("Location: $catlink");
    exit();
  }
  return $query_vars;
}

Xoá bộ nhớ đệm của website nếu chưa thấy website cập nhật đường dẫn mới. Comment ở dưới nếu bạn có chia sẻ hoặc thực hiện chưa thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan